miercuri, 14 septembrie 2016

PROTOCOL
privind constituirea Alianţei electorale
„ALTERNATIVA NAȚIONALĂ”

În fapt, astăzi, …………….. noi , partidele de mai jos, ne-am întrunit și am consimțit să constituim Alianta electorala ”ALTERNATIVA NAȚIONALĂ”, ca o contrapondere la ofensiva din ce în ce mai periculoasă a intereselor străine în România, în toate domeniile, inclusiv politic.

1.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
2.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
3.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
4.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
5.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
6.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
7.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
8.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
9.      PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
10.  PARTIDUL___________________________________________________________________________________________________________________________________________ Reprezentat prin Presedinte
            Dupa caz numite si Părți

Avînd în vedere faptul că partidele de mai sus au stabilit relaţii de colaborare politică și electorală în scopul participării la viitoarele alegeri parlamentare din 11 decembrie 2016,
Luînd în considerare faptul că ele îşi asumă misiunea de a promova si implementa la toate nivelurile, în spirit solidar, dezvoltarea durabilă pentru realizarea unei societăţi democratice constituționale participative, favorabilă majorității, în care se recunoaşte dreptul generaţiilor viitoare la un mediu sănătos, ca drept fundamental al omului,
Tinînd cont de faptul că scopul principal al politicilor pentru construirea unei societăți democratice îl constituie edificarea unei societăți bazată pe colaborarea dintre membrii săi și asigurarea unui mediu curat pentru sănătatea populaţiei, dar si spargerea cercului vicios al sărăciei şi deteriorării mediului, asigurarea unei creşteri economice curate, reale şi inovative, spre binele generaţiilor actuale şi viitoare,
S-a convenit asupra constituirii unei Alianţe electorale în condiţiile prezentului PROTOCOL (numit in continuare PROTOCOL).

CAPITOLUL I - ALIANŢA ELECTORALA

ART.1 CONSTITUIREA ALIANŢEI ELECTORALE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 14/2003, completata cu Legea nr. 114/2015 si reglementarile ulterioare, se constituie Alianţa electorala ALTERNATIVA NAȚIONALĂ, din PARTIDELE: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ART.2 DENUMIRE.

Denumirea Alianţei este: ALIANTA ALTERNATIVA NAȚIONALĂ prescurtat AN

ART.3 SEDIUL.

Sediul ALIANŢEI este în București, Capitala României.

ART.4 ÎNSEMNUL SI SEMNUL ELECTORAL

Însemnul si semnul electoral al Alianţei este reprezentat de ____________________________________. Reprezentarea în alb-negru și color se află în Anexa 1.

CAPITOLUL II -  PRINCIPIILE ALIANŢEI

ART. 5 IDENTITATEA SI EGALITATEA PĂRŢILOR

5.1  Fiecare partid exista si funcţionează în conformitate cu Statutul său, hotărîrile sale, sistemul său de organizare, doctrina si programul său, care nu sînt afectate în nici un fel de acest PROTOCOL.
5.2  Fiecare partid adopta hotărîri în conformitate cu prevederile sale statutare.
5.3. În relațiile dintre ele, partidele sînt egale.

ART. 6  DISPOZIŢIILE PROTOCOLULUI  

6.1  PROTOCOLUL are în vedere desemnarea candidatului la funcția de senator și a listei de candidați pentru funcția de deputati pentru alegerile din 11 decembrie 2016.
6.2  Eventualele neconcordante se supun Consiliului Central de Conducere al Alianţei pentru a fi rezolvate amiabil, prin consens.

ART.7  DECIZIILE ALIANŢEI

Deciziile ALIANŢEI se iau prin consens și sînt obligatorii pentru toți membrii și organizaţiile fiecărui partid sau structura a societatii civile organizate (C.N.S.C.) care va adera la Alternativa Nationala.


CAPITOLUL III. OBIECTIVELE ALIANŢEI

ART. 8 OBIECTIVE:
 1. România este stat național unitar. Frontierele sale sînt inviolabile!;
 2. Reîntregirea națională este obiectiv prioritar al Alternativei Nationale;
 3. Bogățiile solului și subsolului românesc aparțin exclusiv națiunii române, atît generațiilor prezente cît și, mai ales, celor viitoare;
 4. Reindustrializarea României, pornind de la resursele naționale, prin forțe proprii, capital prioritar autohton, de stat și privat, dar și prin susținerea cercetării știintifice aplicative românești va constitui obiectivul central al viitoarei guvernări a Alternativei Naționale;
 5. Asigurarea de locuri de muncă, ca un corolar al obiectivului anterior, a unor salarii, pensii si alocații pentru copii decente;
 6. Refacerea autorității statului asupra sistemului bancar. Verificarea contractelor de vanzare-cumpărare a băncilor românesti, recuperarea și relansarea acestora;
 7. Verificarea și renegocierea sau anularea contractelor de privatizare a principalelor capacități de producție românești, industrial-agrare;
 8. Verificarea și reglementarea definitivă a restituirilor de proprietate;
 9. Depolitizarea și reformarea justiției cu responsabilizarea magistraților;
 10. Elaborarea unui sistem educațional, viabil și realist si crearea unui sistem de sanătate sustenabil care să asigure creșterea speranței de împlinire profesională și de viață a românilor;
 11. Asigurarea și garantarea protecției sociale a populației și a vietii familiei tradiționale românesti;
 12. Refacerea capacității de apărare a României prin redimensionarea efectivelor M.Ap.N. si M.I. și reinvestirea în industria națională de apărare.
CAPITOLUL IV - ORGANIZAREA ALIANŢEI

ART. 9 CONSILIUL DE CONDUCERE

9.1 Se constituie Consiliul de Conducere (C.C.) al ALIANŢEI compus din Președinții partidelor ce compun alianța plus cîte 2 membri din partea fiecărui partid si presedintii structurilor societatii civile organizate, care adera. Peședinții formeză Biroul executiv al C.C. și iau deciziile impuse de transpunerea in practica a prevederilor PROTOCOLULUI si funcţionarea ALIANŢEI la nivel național.
9.2   C.C. are următoarele atribuţii:
·        Aprobă Calendarul comun de acţiune al Alianţei, inclusiv în timpul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016;
·        Soluţionează contestaţiile privind colaborarea atat la nivel central cat si local;
·        Decide in situaţiile in care nu s-a ajuns la consens la nivel local;
·        Se va intruni săptămînal si ori de cate ori este necesar;
·        Pentru exercitarea atribuţiilor sale C.C. emite hotărîri;
·        Adunarile C.C. se pot desfăşura în prezența majoritatii simple a membrilor.

ART. 10 SECRETARIATUL ALIANŢEI

10.1  Pentru pregătirea si întocmirea documentaţiei necesare organizării si desfăşurării activităţii C.C. și a campaniei electorale se infiinteaza Secretariatul Alianţei.
10.2  Secretariatul Alianţei va fi format din __membrii, cîte unul de la fiecare partid al Alianţei.

CAPITOLUL V – PREVEDERI, DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

ART. 11 PREVEDERI

11.1 În alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016 partidele vor participa pe liste comune;
11.2 Fiecare partid își stabileşte propunerile de candidaţi, conform propriilor sale criterii;
11.3  Candidaturile vor fi analizate si validate pentru lista comuna de catre Consiliul de Conducere;
11.4 În campania electorală, partenerii vor promova, prin toate mijloacele, inclusiv mediatic, Oferta politică, Manifestul electoral, precum si Candidaţii partidelor componente ale ALIANŢEI și  vor evita critica negativă la adresa acestora.

ART. 12  DISPOZIŢII FINALE SI TRANZITORII

12.1      Prezentul PROTOCOL funcționează în limitele prevederilor Legii 14/2003 a partidelor politice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
12.2          Fiecare partid va întreprinde toate demersurile necesare pentru implicarea membrilor acestora în campania de promovare a Alianței conform unei strategii și calendarului stabilit de Consiliul de Conducere.
12.3           Prezentul protocol are valoarea unei înțelegeri între părți și nu face obiectul înregistrării la Tribunal.


Drept pentru care s-a semnat prezentul PROTOCOL de către reprezentanţii autorizaţi, astăzi ............................, în __ exemplare de valoare egală, din care un exemplar se transmite Secretariatului general.

Semnăturile reprezentanților părților:

1.      PARTIDUL _________________________________________________________________

2.      PARTIDUL ________________________________________________________________

3.      PARTIDUL_________________________________________________________________

4.      PARTIDUL________________________________________________________________

5.      PARTIDUL_________________________________________________________________

6.      PARTIDUL_________________________________________________________________

7.      PARTIDUL_________________________________________________________________

8.      PARTIDUL_________________________________________________________________

9.      PARTIDUL_________________________________________________________________


10.  PARTIDUL_________________________________________________________________

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu